درخت، در معبرِ بادِ جدی عشوه می فروشد…

درخواست حذف این مطلب
بُن بستِ سربه زیر
تا ابدیت گسترده است
دیوارِ سنگ
از دسترسِ لمس به دور است. در میدانی که در آن
خوانچه و تابوت
بی معارض می گذرد
لبخنده و اشک را
مجالِ تأملی نیست.

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]